Nhượng quyền thương mại

10:45 - 16/04/2021 Doanh nghiệp

Trong sự phát triển của kinh tế hiện nay, khái niệm không còn xa lạ trong xu hướng của thị trường Việt Nam. Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh độc đáo cho các hoạt động bán lẻ cũng như dịch vụ cho cả người tiêu dùng và cả xã hội. Vì vậy trong bài viết dưới đây, Công ty tư vấn Luật Innosight cung cấp những thông tin pháp lý về nhượng quyền theo quy định của pháp luật.

Nhượng quyền thương mại được hiểu như thế nào?

Dựa trên việc áp dụng Luật Thương mại 2005 sửa đổi bổ sung 2019 tại Điều 284 nhượng quyền thương mại được hiểu là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền sẽ cho phép,  yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành thực hiện việc mua bán hàng hoá và cung ứng các dịch vụ theo những điều kiện như sau:

 • Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải được tiến hành theo cách thức là tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, nhãn hiệu hàng hoá, bí quyết kinh doanh, quảng cáo, biểu tượng kinh doanh của bên nhượng quyền;
 • Bên nhượng quyền có quyền trợ giúp, kiểm soát đối với bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Các trường hợp yêu cầu đăng ký nhượng quyền thương mại gồm có:

 • Thực hiện hoạt động nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Các hoạt động nhượng quyền không phải thực hiện đăng ký nhượng quyền bao gồm: nhượng quyền trong nước và nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài. Các hoạt động này cần phải thực hiện chế độ báo cáo tại Sở công Thương.
Thành lập công ty tại Hải Dương
Nhượng quyền thương mại

Điều kiện để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại

Để thực hiện hoạt động nhượng quyền cần phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

 • Việc mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ được thực hiện theo phương thức tổ chức kinh doanh do chủ thể nhượng quyền quy định và được gắn với tên thương mại nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, quảng cáo, biểu tượng kinh doanh của bên nhượng quyền;
 • Bên nhượng quyền có quyền trợ giúp và kiểm soát cho bên nhận quyền trong quá trình điều hành công việc kinh doanh sau khi ký kết hợp đồng.

Ngoài ra, các chủ thể khi tham gia hoạt động nhượng quyền phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Điều kiện đối với bên nhượng quyền: là thương nhân và được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh có dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động tối thiểu 01 năm.
 • Điều kiện đối với bên nhận quyền: dựa vào Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi và chỉ khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong nhượng quyền thương mại

Dựa theo định nghĩa tại Nghị định 35/2006/NĐ-CP, bên nhượng quyền là thương nhân cấp quyền thương mại, gồm cả bên nhượng quyền thứ cấp trong mối quan hệ với bên nhận quyền thứ cấp. Khi đó bên nhận quyền được định nghĩa là thương nhân được nhận, gồm cả bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ bên nhượng quyền thứ cấp.

Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền

Bên nhượng quyền tự thỏa thuận quyền và nghĩa vụ của mình đối với bên nhận quyền. Nếu các bên không có thỏa thuận khác thì căn cứ các Điều 286, 287 Luật thương mại 2005 sửa đổi bổ sung 2019 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền.

Thương nhân nhượng quyền có các quyền cụ thể như sau:

 • Được hưởng tiền nhượng quyền;
 • Thực hiện tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền và mạng lưới nhượng quyền;
 • Kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền và sự ổn định chất lượng của hàng hoá, dịch vụ

Bên nhượng quyền có các nghĩa vụ như sau trừ trường hợp có thỏa thuận khác:

 • Cung cấp các tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền cho bên nhận quyền thương mại;
 • Thực hiện việc đào tạo nhân viên ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền nhằm điều hành hoạt động theo đúng chuỗi hệ thống nhượng quyền thương mại;
 • Sắp xếp và thiết kế địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ từ chi phí của bên nhận quyền;
 • Bảo đảm không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
 • Có sự đối xử bình đẳng với các bên nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền.

Thứ hai, quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền khách quan là “yếu thế” hơn so với bên nhượng quyền do bên nhượng quyền là chủ sở hữu của các đối tượng nhượng quyền. Vì vậy mà nghĩa vụ đặt ra với bên nhận quyền cũng nhiều hơn.

Dựa vào căn cứ tại Điều 288 Luật Thương mại 2005 sửa đổi, bổ sung 2019 quy định quyền lợi của bên nhận quyền như sau:

 • Đề nghị bên nhượng quyền cung cấp đầy đủ các trợ giúp kỹ thuật có liên quan hệ thống nhượng quyền;
 • Yêu cầu bên nhượng quyền đối xử công bằng và bình đẳng đối với các bên nhận quyền khác trong cùng chuỗi hệ thống nhượng quyền.

Thương nhân nhận quyền có những nghĩa vụ bao gồm:

 • Thanh toán chi phí nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền;
 • Đầu tư toàn bộ đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và bố trí nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh cũng như việc vận hành mà bên nhượng quyền chuyển giao;
 • Đồng ý với sự giám sát, kiểm soát và hướng dẫn của bên nhượng quyền, cùng với việc cần tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng và cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền;
 • Giữ bí quyết, bí mật kinh doanh ngay cả khi hợp đồng nhượng quyền chấm dứt hoặc kết thúc;
 • Chấm dứt sử dụng nhãn hiệu, khẩu hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền;
 • Điều hành, quản lý các hoạt động phù hợp với tiêu chí của hệ thống nhượng quyền;
 • Không được nhượng quyền cho bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Hồ sơ nhượng quyền thương mại

Để việc nhượng quyền diễn ra thuận lợi, các thương nhân cần chuẩn bị những tài liệu, văn bản như sau:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền theo mẫu quy định;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền theo mẫu Phụ lục III
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các loại giấy tờ khác của thương nhân nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài về Việt Nam.
 • Bản sao hợp lệ văn bản bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Văn bản chứng minh sự chấp thuận việc cho phép nhượng quyền của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp nếu thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.
Nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại

Thủ tục nhượng quyền thương mại

Để thực hiện thủ tục nhượng quyền, bên dự định nhượng quyền phải có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo những thủ tục sau:

Bước 1: Bên dự định nhượng quyền gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành đăng ký hoạt động nhượng quyền vào số đăng ký hoạt động nhượng quyền. Sau đó sẽ ra thông báo để bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cần thông báo để bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc.

Sau khi hết thời hạn quy định nêu trên mà không đáp ứng đủ yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền ra văn bản từ chối

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin khái quát nhất để giải đáp cho quý khách hàng về vấn đề nhượng quyền thương mại. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc nhượng quyền, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 09 61 349 060. Công ty Luật Innosight luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và hướng khách hàng đến những giải pháp chính xác nhất trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi rất sẵn lòng được hợp tác với quý khách. Trân trọng!

Bạn đang xem bài “Nhượng quyền thương mại là gì – Dịch vụ tư vấn nhượng quyền” tại mục “Doanh nghiệp” trên website diễn đàn doanh nghiệp của Luật Innosight.